Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 25.03.2013 | Avaa haku

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.03.2013 Pykälä 38 

 

§ 38

Asianro 1421/00.01.00/2012

 

 

Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin irtautuminen kokonaan Fennovoiman tulevista taloudellisista sitoumuksista sekä nykyisistä omistuksista

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 4.3.2013 § 90

 

                                                          Valtuustoaloite 18.6.2012

Taisto Toppinen ja  32 muuta valtuutettua:

 

 

                                                          Laajenevan Kuopion kuntatalous on suurien haasteiden edessä. Vaikeissakin olosuhteissa kunnan lakisääteisistä palveluista on pidettävä kiinni, samalla kun talous vaatii yhä tehokkaampia sopeutustoimia. Vastauksena ongelmiin ei ole yksioikoinen kuntaveron ja/tai palvelumaksujen korottaminen. On etsittävä ensisijaisesti muita vaihtoehtoja.

 

Erityisen kriittisesti tulee suhtautua suuriin kaupunkikonsemin velkataakkaa kasvattaviin investointeihin. Varsinkin, jos investoinnit kohdistuvat muuhun kuin kaupungin välttämättömiin peruspalveluihin ja kaupungin ydintoimintoihin tai saattavat aiheuttaa kaupungille jatkossa kasvavia talousriskejä.

 

Myös Kuntien takauskeskus on ilmaissut huolensa tähän asti taloutensa hyvin hoitaneiden kuntien tehottomuudesta sekä velkaantumisen kasvusta. Tämä huoli koskee myös Kuopiota.

 

Eräs tällainen kunnan ydintoimintaan huonosti sopiva ja velkaantumista voimakkaasti kasvattava investointi on Kuopion Energia Oy:n omistus Fennovoima Oy:ssä. Kyseisen hankeen tulevaisuus on epävarma, koska investointipäätöksiä tehtäessä esitetyt laskelmat eivät enää sellaisenaan pidä

paikkaansa. Ydinjätteen loppusijoituksen kysymykset ovat yhä ratkaisematta, samoin ennusteet sähkönhinnan tulevasta kehityksestä ovat muuttuneet. Viivästysten myötä koko hankeen taloudellinen pohja näyttää eritoten Kuopion kannalta entistä epävarmemmalta.

 

Lisäksi laitoksen kannattavuutta perusteltiin ns. "Mankala-periaateella". Mikäli ED kumoaa koko periaatteen, muuttuu Fennovoiman kannattavuus entistä epävarmemmaksi. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että Fennovoiman investoinnit kohdistuvat kokonaisuudessaan oman talousalueemme ulkopuolelle, eivätkä ole näin Pohjois-Savon aluetalouden kannalta perusteltuja.

 

Maamme hyvinvoinnin ja talouskasvun kannalta on erittäin tärkeätä turvata energian saanti teollisuudelle. Tämä tehtävä kuuluu enemmänkin teollisuudelle itselleen sekä energiayhtiöille. Kuntasektorilla on aivan toiset vastuut ja velvoitteet.

 

 

 

 

 

Yllä olevista syistä johtuen Kokoomuksen valtuustoryhmä ja allekirjoittaneet valtuutetut esittävät valtuustoaloitteenaan, että Kuopion kaupunki irtautuu kokonaan Fennovoiman tulevista taloudellisista sitoumuksista sekä nykyisistä omistuksistaan.

 

 

                                                          Omistajaohjausjaosto 18.2.2013 § 4:

 

                                                         

                                                          Kuopion kaupunginvaltuustolle on jätetty 18.6.2012 valtuustoaloite, jossa esitetään, että Kuopion kaupungin tulisi irtaantua kokonaan Fennovoiman tulevista taloudellisista sitoumuksista sekä nykyisistä omistuksistaan.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:

 

Voimaosakeyhtiö SF:n mukaan Fennovoima-hankkeen seuraava päätösvaihe tulee käsittelyyn vuoden 2013 aikana. Kyseisen päätösvaiheen yhteydessä osakkaat päättävät sitoutumisestaan hankkeen jatkovaiheisiin. Kuopion kaupungin näkökulmasta on tarkoituksenmukaista tehdä asiaan liittyvät ratkaisut, kun hankkeen seuraavaa päätösvaihe tulee ajankohtaiseksi.

 

 

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus on ottanut Fennovoima-hankkeen lisärahoitustarpeisiin kantaa 20.8.2012 pitämässään kokouksessa. Tuolloin kh. merkitsi tiedoksi Kuopion Energia Oy:n päätöksen lisärahoituksesta Fennovoima-hankkeelle ja totesi tämän päätöksen olevan 13.9.2010 kh:n tekemän valtuutuksen mukainen.

 

Fennovoima-hankkeen seuraava päätösvaihe tulee käsittelyyn vuoden 2013 aikana. Kyseisessä vaiheessa osakkaat päättävät sitoutumisestaan hankkeen jatkovaiheisiin. Fennovoima-hankkeeseen ei sitoudu tätä ennen lisärahoitusta Kuopion Energia Oy:n osalta. Kuopion kaupungin näkökulmasta on tarkoituksenmukaista tehdä asiaan liittyvät ratkaisut viimeistään sitten, kun hankkeen seuraavaa päätösvaihe tulee ajankohtaiseksi. Asia on syytä ratkaista kaupunginvaltuustossa.

 

 

Päätös                                            Keskustelun kuluessa Pekka Kantanen esitti, että omistajaohjausjaos yhtyy lausunnossaan asiasta jätettyyn valtuustoaloitteeseen. Kantasen esitys ei saanut kannatusta, joten omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Janne Airaksinen

puh. +358 044718 2128

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle saadun selvityksen tiedoksi ja ettei valtuustoaloite tässä vaiheessa anna aihetta toimenpiteisiin.

 

 

Päätös                                            Jäsen Toppinen jäsen Auvisen ja jäsen Ruotsalaisen kannattamana ehdotti seuraavaa: "Kuopion kaupunginhallitus esittää vastauksenaan Kuopion kaupunginvaltuustolle 18.6.2012 jätettyyn valtuustoaloitteeseen, että Kuopion kaupunki irtaantuu kokonaan Fennovoiman taloudellisista sitoumuksista ja nykyisistä omistuksistaan."

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa ja ne, jotka ovat jäsen Toppisen tekemän ehdotuksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Pulkkinen, Rytsy, Röppänen, Savolainen ja Tolppanen) ja 6 ei-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kekoni, Asikainen, Ruotsalainen ja Toppinen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt jäsen Toppisen tekemän ehdotuksen.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kh. esittää vastauksenaan valtuustolle 18.6.2012 jätettyyn valtuustoaloitteeseen, että Kuopion kaupunki irtaantuu kokonaan Fennovoiman taloudellisista sitoumuksista ja nykyisistä omistuksistaan.

 

 

Päätös                                            Keskustelun kuluessa valtuutettu Hannu Kananen esitti valtuutettujen Hetti Rytsy, Jukka Pulkkinen, Irja Sokka, Tapio Tolppanen, Leila Savolainen, Markku Kiljander, Aleksi Eskelinen, Björn Cederberg, Veijo Karkkonen, Neeta Röppänen ja Riitta Korhonen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Hannu Kanasen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 jaa-ääntä ja 29 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Äänestystulos liitettiin pöytäkirjaan.  Liite 3.

 

 

Merkittiin, että valtuutettu Nelli Berg-Väänänen poistui kokouksesta ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Upi Heinonen.

 

Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 
Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 25.03.2013 | Avaa haku
©